Miljö och kvalitet

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

  • Att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
  • Att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav.
  • Att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar på kretslopp och miljöanpassning uppfylles.
  • Att vi förser våra kunder med produkter och tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle.
Ladda ned miljöpolicy som PDF

När vi inom Fasadteknik AB talar om kvalitet, menar vi vår förmåga att tillmötesgå behoven och kraven från våra kunder, på en sådan nivå, att den skall ge anledning till rekommendationer och leda till nya affärsmöjligheter.

Vi betraktar kvalitet, genom kunskap och ansvar, som det effektivaste sättet att öka våra marknadsandelar samt minska våra kostnader. styra mot ett ekologiskt samhälle.

Vi skapar kvalitet och estestik